TIN TỨC NỔI BẬT


Slide

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị công ty CP bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh thông qua nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc tổ chức đại hội thường niên năm 2024...
1. Nghị quyết: Xem chi tiết
2. Danh sách tham dự Xem chi tiết
Slide

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bổ sung)1. Tài liệu Đại hội. Tải về

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về

3. Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về
Slide

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE

DANH MỤC SẢN PHẨM


ẢNH SẢN PHẨM