TIN TỨC


2/23/2024 9:00:00 AM

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị công ty CP bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh thông qua nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc tổ chức đại hội thường niên năm 2024...
1. Nghị quyết: Xem chi tiết
2. Danh sách tham dự Xem chi tiết
12/15/2023 11:00:00 AM

Thông báo (V/v: Đấu giá thuê Ki ốt bán hàng)

 Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tổ chức đấu giá thuê ki ốt bán hàng với 
các nội dung như sau:
1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 18 ÷ 31/12/2023 (trong giờ hành chính, 
2. Giá 01 bộ hồ sơ, bằng tiền mặt: 1.000.000 đồng/bộ.
3. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng/ki ốt/tháng( Chưa bao gồm thuế VAT)
4. Địa điểm đấu thầu: Công ty Cp. bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, 54 Phan Đăng Lưu, 
Vinh, Nghệ An.
4/15/2023 12:00:00 AM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bổ sung)1. Tài liệu Đại hội. Tải về

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về

3. Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về