ALBUM ẢNH


  1. Hoạt động sản xuất
  2. Chung sức vì biển đảo quê hương
  3. Tài trợ giải bóng đá cup TN- Vidabeer
  4. Đưa các cháu con em trong công ty đi chơi 1.6.2014
  5. Hoạt động sản xuất
  6. Hoạt động sản xuất