TIN TỨC


8/21/2020 12:00:00 AM

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE
6/12/2020 12:00:00 AM

Bản tự công bố hợp quy bia Schwarzbier

Bản tự công bố hợp quy bia Schwarzbier
6/1/2020 12:00:00 AM

Thông báo: 97/2020/CV thông báo về bổ sung hạn sử dụng và quy cách đóng chai bia hơi Vida

thông báo về bổ sung hạn sử dụng và quy cách đóng chai bia hơi Vida
6/1/2020 12:00:00 AM

TIN CỔ ĐôNG: Thông báo mời tham dự ĐHCĐ công ty năm 2020

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ công ty năm 2020
5/7/2020 12:00:00 AM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG 2020

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG 2020
3/19/2020 12:00:00 AM

Thông tin cổ đông: Thay đổi thời gian họp Đại Hội Cổ Đông năm 2020

Thông tin cổ đông: Thay đổi thời gian họp Đại Hội Cổ Đông năm 2020
3/9/2020 12:00:00 AM

Thông tin cổ đông: Thông báo ngày Đại Hội Cổ Đông năm 2020

Thông tin cổ đông: Thông báo ngày Đại Hội Cổ Đông năm 2020
3/2/2020 12:00:00 AM

Tin Cổ đông: Nghị quyết về việc Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết về việc Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản
2/13/2020 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ 2020