TIN TỨC


baonghean.vn : Yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm tại CtyCP Bia SG-NT

Yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm tại CtyCP Bia SG-NT

(Baonghean) - Sau khi xem xét nội dung Công văn số 2467/STNMT-BVMT ngày 20/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phân Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; ý kiến của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1149/TCMT-TĐ ngày 19/6/2014, ngày 7/7/2014 UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 4712/UBND-TN, giao:
 
1. UBND Thành phố Vinh, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1836/UBND-TN ngày 1/4/2014; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2014.
 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; xem xét, hướng dẫn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
 
Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh khẩn trương thực hiện.
 
UBND tỉnh Nghệ An